Michelle Jenner

Michelle Jenner

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1986-09-14

Nơi Sinh: Barcelona, Catalonia, Spain

Còn được Biết đến Như: